Polní telefon TP25

expedice-bílý-tesák    technika    historická tech.    polní telefony    telefon TP25

Popis:

otevřený přístroj TP25 Nejdostupnějším přístrojem ze skupiny polních telefonu je bezesporu typ TP25, po mnoho let úspěšně používaný v Československé armádě. K uskutečnění spojení je zapotřebí dvou přístrojů a vhodného propojovacího kabelu potřebné délky (dvoulinka, zvonkový drát aj.) Jak telefonní přístroj samotný, tak i velké množství kabelu se dá dnes poměrně snadno a levně pořídit z armádního výprodeje. Což by však nemělo budit klamné zdání, že se jedná o nějaké bezcenné nefunkční zařízení (hlavním důvodem je záměna za telefony s digitálním přenosem vybavenými utajovači hovoru). Naopak, pokud jde o poměr jednoduchost-spolehlivost-spotřeba-dosah, vykazuje tento přístroj překvapivě dobré výsledky. Literatura uvádí, že při propojení dvou stanic pomocí dvoužilového kabelu (dvoulinky) umožňuje spojení až na vzdálenost 28 km a při použití kompenzovaného vícepároveho vedení spojení dokonce na 500 km. A to vše při napájení jediným bateriovým článkem o napětí 1,4...1,5 V, při spotřebě pouhých 0,045 wattu! Srovnáte-li to se spotřebou jiných komunikačních prostředků, vede polní telefon v úspornosti o několik řádů. Navíc přístroj odebírá energii z baterie pouze když hovoříte, ve zbylé době je jeho spotřeba nulová. Není proto divu, že je tento přístroj žádaným artiklem např. do rozvojových zemí.

V běžném hobby provozu však bude polní telefon pravděpodobně používán na mnohem menší vzdálenosti, než limitují jeho technické možnosti. Nejčastěji to bude jen na vzdálenost několika desítek či stovek metrů. Přenos hovoru na tak krátkou vzdálenost bude samozřejmě naprosto čistý a nezarušený. Tak se díky své spolehlivosti a nenáročnosti může i tento druh komunikace stát velmi užitečný.

Provozuschopný stav:

Má-li přístroj TP-25 pracovat dobře, je zapotřebí, aby byl osazen originální uhlíkovou mikrofonní vložkou označená písmeny MB. Vložka tohoto typu má záměrně malý vnitřní odpor a spokojí se s nízkým napájecím napětím. (Ohmetrem naměříte hodnotu kolísající okolo 35...60 ohmů.) Mikrofonní vložka typu AUT z obyčejného telefonu (tj. přístroje napojeného na státní linku) je pro tento účel nevhodná. Totéž platí o sluchátku. U polního telefonu TP25 má mít impedanci 220 ohmů, zatím co vložka běžného městského telefonu má jen 50 ohmů. Použití nesprávného mikrofonu, tak i nesprávného sluchátka se projeví slabým, zkresleným hlasem. Přístroj udržujte v čistotě. Skladujte v suchém a s ohledem na gumové součásti v nepříliš teplém místě. Mráz při skladování nevadí.

Napájení:

suchý článek AS4 - 1,4V Dříve se k napájení telefonů používaly průmyslové napájecí články s vzdušnou depolarizací typu AS4 o napětí 1,4V přímo určené pro telefonní, telegrafní a jiná sdělovací zařízení. Tato velké hranaté suché články klasické zinko-burelové konstrukce byly asfaltem zalité v bakelitové krabičce. Články vyráběla firma Bateria Slaný, kus za 7,-Kčs. Dnes můžete obdobné články zakoupit pod označením Článek AD540 SAFT - 55 Ah (ale vzhledem ke globalizaci a zahraničnímu výrobci očekávejte cenu hrubě přesahující čtyřistakorun za kus). Naštěstí původní těžký a rozměrný článek elegantně a spolehlivě nahradí jedna běžně dostupná tužková baterie 1,5V typu AA. Lze použít i tzv. střední monočlánek Baby typ R14 či dokonce velký monočlánek typu D označovaný někdy jako LR20, ale většinou je to zbytečné. Vzhledem k malé spotřebě přístroje (30mA) není podstatná velikost článku, jako spíš jeho kvalita a dlouhá skladovatelnost. Proto pokud můžete, zakupte kvalitní alkalický článek. Aby bylo možné článek bezpečně a spolehlivě zabudovat do přístroje, pořiďte si na napájecí článek držáček, který vsunete místo původního velkého článku. Nepoužívejte vyšší napájecí napětí než 1,5 V. Častý zlozvyk dávat do polního telefonu plochou baterii 4,5 V škodí mikrofonní vložce, způsobuje zvýšené vybíjení baterie a provozní hodiny přístroje se tak rychle zkracují.

Zkouška funkčnosti přístrojů:

Přístroj zatím nikam nepřipojujte. Otevřete jej, pootočte plechovou krytku na boku přístroje, našroubujte do odkrytého otvoru prozváněcí kliku na závit induktoru a uchopte mikrotelefon (lidově sluchátko). Stiskněte podlouhlou klávesu v jeho držadle a promluvte do mikrofonu a současně zahýbejte šňůrou od sluchátka. Váš hlas musí být slyšet ve sluchátku silně a bez výpadků. Pokud se neslyšíte, zkuste vyměňit baterii, (případně mikrofonní, či vzácněji sluchátkovou vložku).

Nyní propojte kouskem holého drátu obě tlačné svorky „a“ a „b/z“. Opět po stisku klávesy promluvte do mikrofonu a opět by jste se měli ve sluchátku slyšet, byť by už ne tak hlasitě jako prvně. Úspěšná zkouška prověřila veškeré hovorové okruhy (článek, sluchátko, mikrofon, mikrofonní tlačítko, šňůru a zástrčku mikrotelefonu, transformátor a vodiče, které součásky propojují).
Nyní, při stále propojených tlačných svorkách „a“ a „b/z“ stiskněte bílé tlačítko vedle svorky „b/z“ a zatočte kličkou induktoru. V tom okamžiku by měl jasně a zřetelně zazvonit zvonek uvnitř telefonu. Pusťte bílé tlačítko a stále otáčejte induktorem. Nyní by mělo jít otáčení mnohem obtížněji a zvonek přestane zvonit. Zkouška prověřila návěstní okruhy přístroje (induktor, přepínací kontakty induktoru, polarizovaný zvonek, kontaktky zkušebního tlačítka a vodiče, které součásky propojují).

Pokud je v příslušenství telefonu i propojovací káblík s jacky na koncích (kolíky), můžete zkontrolovat i ten. Odstraňte drát, kterým jste dočasně propojili svorky „a“ a „b/z“. Pootočte plechovou krytku na přední straně přístroje, zasuňte do libovolného z obou otvorů jednu koncovku propojovacího káblíku. Špičkou druhé koncovky se dotkněte svorky „b/z“. Stiskněte bílé tlačítko a zatočte kličkou induktoru. Je-li žíla káblíku vedoucí ke špičce koncovky neporušená, pak se zvonek rozezní. Nyní se dotkněte prozměnu krátkým mosazným krčkem koncovky káblíku svorky „a“ a opět za stisku bílého tlačítka zatočte. Zvonek musí zazvonit. Tím je vyzkoušena funkčnost druhé žíly propojovacího káblíku. Nyní se dotkněte svorky „a“ špičkou koncovky a zvonek nesmí zazvonit. Pokud se tak stane, je v propojovacím káblíku zkrat nebo jsou žíly vzájemně přehozené.

Tím jsou předběžné zkoušky přístroje ukončeny a můžete ho bez obav připojit k vedení a vyzkoušet při spojení.

Telefonní linka

K propojení přístrojů je nejvhodnější dvoužilový kabel. Do terénu je na dočasné spojení vhodná vojenská dvoulinka PK-2 či LK-2, pro mechanicky méně náročné aplikace vyhoví i obyčejný zvonkový drát. Jedno ani druhé však není vhodné pro trvalou víceletou instalaci. Aby izolace vydržela, musí odolávat jak UV-záření tak mrazům. Pro trvalé použití je tedy vhodnější buď zakopaný kabel nebo holé nadzemní vedení (na izolátorech), či originální telefonní kabel (buď přímo obsahující nosné lanko nebo nesený „spirálou“).

propojení dvou telefonů TP-25 dvoužilovým vodičem

Svorka „a“ prvního přístroje se propojí se svorkou „a“ druhého přístroje. Stejně tak se propojí svorka „b/z“ prvního přístroje se svorkou „b/z“ u druhého přístroje. Pokud dojde k záměně (prohození) vodičů, nic závažného se nestane, přístroje budou také fungovat.

Na kratší vzdálenosti, jejichž délku předem známe, je možné použít už předem připravený izolovaný kabel, opatřený na obou koncích telefonními „jacky“, které jednoduše zasuneme do libovolné ze dvou zdířek na přední straně každého přístroje.

propojení dvou telefonů TP-25 pomocí kabelu s jacky

Přístroje jsou konstruované i na jednodrátové propojení. Propojí se pouze svorky „a“ mezi oběma telefony. Druhý vodič od svorky „b/z“ povede k zemnícímu kolíku. Vodivost vlhké hlíny pak nahradí druhý vodič.

propojení dvou telefonů TP-25 jedním vodičem s použitím zemnících kolíků

Ušetří se tak sice jeden vodič, ale současně se při tomto způsobu propojení musí počítat s tím, že uprostřed „civilizace“ bude hovor silně rušený brumem elektrorozvodné sítě (bludnými zemními proudy).

O způsobu vedení linky by se dala napsat celá kniha. Nicméně alespoň to nejdůležitější - při instalaci vedení se pokud možno vyhýbejte silovým elektrickým vedením. Především těm vedeným na sloupech po izolátorech. Nekřižujte je, bez povolení vlastníka nevyužívejte sloupy jako opory a nikdy vodič linky přes silové vedení nepřehazujte! Silniční komunikace a ulice pokud možno také nekřižujte. Je-li to nezbytné, počínejte si tak, aby linka nemohla být vyšším vozidlem stržena a současně nemohla ani samovolně spadnout a způsobit dopravní nehodu. Za místní bouřky přístroje od vedení raději odpojte a linku uzemněte.

Zkouška funkčnosti linky:

Svinutí šňůry v telefonu Připojte oba přístroje k vedení. U jednoho z nich stiskněte bílé tlačítko (poblíž svorky „b/z“) a zatočte kličkou induktoru. Pokud zazvoní zvonek vašeho telefonu, znamená to, že je linka správně připojená, nikde není přerušená a okruh je uzavřený. Současně by měl zvonit i zvonek u protistanice. Pokud váš zvonek nezvoní, je linka někde přerušená. Pokud zvoní váš zvonek a u protistanice nezvoní, znamená to, že na trase linky je zkrat. Po odstranění případných závad linku prozkoušejte přímo telefonickým hovorem mezi oběma stanicemi.

Potlačení místní vazby:

Při provozu dvou polních telefonů TP-25 se můžete setkat se zajímavým jevem, který by mohl neznalého člověka nemile překvapit. Váš hlas ve vlastním sluchátku bude po připojení druhého telefonu (protistanice) mnohem slabší, než když zkoušíte hovořit do telefonu nepřipojeného. To by mohlo budit dojem, že se signál někde ztrácí a že vás protistanice neuslyší. Opak je pravdou. Můžete se o tom přesvědčit poslechem druhého telefonu. Zeslabil se pouze zvuk ve Vašem sluchátku, hlasitost hovoru ve sluchátku protistanice je dobrá. Pokud k tomuto netradičnímu efektu dochází, je to správné a žádoucí (zabraňuje se tím rozpískání sluchátka). Současně to svědčí o tom, že oba spolupracující přístroje mají správnou mikrofonní i sluchátkovou vložku a že má i sama linka správnou impedanci.

Spolupráce s radiostanicí:

Po vložení přístavku TP25rd lze po lince dálkově ovládat některé typy radiostanic (např. R105...108 či RF10 prostřednictvím skříňky „A“, aj.). Po stisku hovorové klávesy ve sluchátku telefonu se radiosatnice dálkově přepne do režimu vysílání. Dálkové klíčování využívá princip změny galvanické vodivosti linky. Přístavek je zapojen mezi sluchátko a vlastní telefonní přístroj. Protože přístavek zabírá určitý prostor uvnitř skříňky, nevejde se už na původní vidlici sluchátko a musí zůstat odložené vně telefonu.

Vlastní provoz:

Správné telefonování je kapitola sama pro sebe, proto dříve než uchopíte sluchátko, srovnejte si v hlavě, co chcete sdělit. Pak jednou rukou přidržte přístroj a plynule několikrát zatočte kličkou induktoru. Stačí tři až pětkrát. Kličku je vhodné mírně táhnout z přístroje ven (rozhodně ne zatlačovat dovnitř). Je zbytečné točit přehnaně rychle. Zvonek protistanice nebude zvonit o nic hlasitěji, jak by jste se mohli domnívat, pouze docílíte přerývaného zvuku. Uchopte sluchátko a vyčkejte, až se volaná protistanice ohlásí. Pak stiskněte podlouhlou klávesu v držadle vašeho sluchátka a jasně a zřetelně sdělte vaši zprávu. Vždy, když mluvíte, musí být klávesa zmáčklá, jinak vás protistanice neuslyší. Sluchátko držte pokud možno svisle vzhůru, uhlíkový mikrofon ve vodorovné poloze funguje špatně. Během hovoru nesahejte na kličku induktoru a netočte s ní. Když rozhovor ukončíte, odložte sluchátko tak, aby nespadlo a také aby neleželo na klávese a ta nebyla stisknutá (např. o šňůru).

Pokud naopak uslyšíte zvonek vašeho telefonu, neodpovídejte na to zazvoněním, netočte kličkou. Vyčkejte až zvonek dozvoní, uchopte sluchátko, stiskněte klávesu a ohlaste se. Nemluvte, když zvonek zvoní, je to zbytečné, protistanice vás nemůže slyšet.

Provoz více telefonů současně:

Standardně polní telefon umožňuje komunikaci pouze mezi dvěma přístroji stejné konstrukce. Je-li zapotřebí vyřešit spojení do více míst současně, lze to řešit buď zavedením další linky s novým párem přístrojů nebo použít ručně ovládanou telefonní ústřednu. Pro tento typ telefonů se hodí malá přenosná telefonní ústředna UT-11.

Kompaktibilita

Polní telefony pracují na platformě označované MB, což znamená místní baterie. Každý přístroj má uvnitř svůj vlastní napájecí článek. Tím se zcela odlišují od telefonů celostátní telefonní sítě, dnes označované pojmem pevná linka, které pracují na platformě AUT a jsou napájeny centrálně z telefonní ústředny. Proto není možné zkoušet polní telefony na pevnou linku připojovat. Polní telefon TP-25 naopak spolupracuje se všemi přístroji založenými na MB a lince o impedanci 600 ohmů. Tedy např. s drážním telefonním objektem TO68, či se stolním typem Tesla 3FP12022 nebo i ruským polním telefonem TA-57.

Schema zapojení:

TP25 schema

[datum vydání článku: 14.9.2005]


[ zpět na hlavní stránku ] - [ telefonní ústředna UT11 ]